close menu icon
Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Zgoda

Regulamin serwisu

Regulamin

Regulamin Serwisu

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania strony e-handelwpraktyce.pl. Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności usługi z umową.

 

§1
Definicje


Bezpłatna Konsultacja – konsultacja, świadczona nieodpłatnie przez Sprzedawcę, prowadzona za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej e-mail, komunikatorów, aplikacji do spotkań online) lub telefonicznie, w ramach której Sprzedawca udziela Klientowi merytorycznej odpowiedzi na Zapytanie.
Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji, adres: ul. Stefana Okrzei 14/39, 20-128 Lublin, numer telefonu: +48 514 785 870, adres e-mail: barbara@etatar.pl.
Formularz Zapytania – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający skierowania Zapytania przez Klienta w sprawie Konsultacji.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsultacja – konsultacja, świadczona przez Sprzedawcę, prowadzona za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej e-mail, komunikatorów, aplikacji do spotkań online) lub telefonicznie, w ramach której Sprzedawca udziela Klientowi merytorycznej odpowiedzi na Zapytanie.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych usług i towarów, jeżeli usługa prowadzenia Konta jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu.
Newsletter – usługa świadczona przez Serwis na rzecz użytkownika polegająca na wysyłaniu mu informacji o działaniu Serwisu, w tym informacje handlowe, po dobrowolnym podaniu przez użytkownika adresu e-mail, imienia oraz wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie.
Odpłatna Konsultacja – konsultacja, świadczona przez Sprzedawcę odpłatnie, prowadzona za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej e-mail, komunikatorów, aplikacji do spotkań online) lub telefonicznie, w ramach której Sprzedawca udziela Klientowi merytorycznej odpowiedzi na Zapytanie.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
Serwis – ogół stron internetowych, działających w domenie www.e-handelwpraktyce.pl oraz plików udostępnianych w sieci Internet przy użyciu wskazanego adresu domenowego.
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.e-handelwpraktyce.pl.
Sprzedawca – Barbara Tatar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARTADO Barbara Tatar z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 14/39, 20-128 Lublin (który to adres stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9482256670, REGON 526250238, adres e-mail: barbara@etatar.pl, nr tel. +48 514 785 870.
Strona internetowa Sklepu – strony internetowe, działające w domenie www.e-handelwpraktyce.pl, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy Sprzedawcy.
Towar – treść cyfrowa lub usługa oraz usługa cyfrowa, która stanowi przedmiot sprzedaży
w Sklepie
Umowa NDA; NDA – non disclosure agreement, umowa o zaufaniu poufności, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazanych przez Klienta informacji.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Usługa – ogół usług doradczych i szkoleniowych, który stanowi przedmiot umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
Zapytanie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapytania, zawierające zapytanie dotyczące możliwości pozyskania od Sprzedawcy Konsultacji.

 

§2
Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

 

§3
Konsultacje

 

1. Klient ma możliwość zapoznania się terminarzem przedstawiającym wolne terminy na Konsultacje. Formularz Zapytania jest dostępny na Stronie internetowej Sklepu w sposób nieprzerwany, umożliwiający zarezerwowanie terminu Konsultacji przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
2. Sprzedawca udostępnia w Formularzu Zapytania kalendarz, w którym widoczne są dostępne terminy Konsultacji. Terminy na dany miesiąc kalendarzowy są udostępniane w kalendarzu najpóźniej pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
3. Sprzedawca umożliwia Klientom przeprowadzenie Konsultacji odpłatnie lub bezpłatnie. Informacja dotycząca odpłatności usługi bądź jej braku jest każdorazowo prezentowana przy dostępnym terminie Konsultacji.
4. Sprzedawca udostępnia również możliwość zarezerwowania terminu Konsultacji drogą telefoniczną pod numerem +48 514 785 870 oraz elektroniczną na adres e-mail: barbara@etatar.pl.
5. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się w momencie przejścia do pól Formularza wymagających uzupełnienia i nie wymaga rejestracji, zakładania Konta lub logowania.
6. Klient korzystający z Formularza Zapytania jest zobowiązany do podania własnych, prawdziwych danych. Zabronione jest podawanie danych osobowych oraz kontaktowych osoby trzeciej, bez jej uprzedniej zgody.
7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych,
w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, zastrzeżeniem ust. 22.
8. Zamówienie Konsultacji jest możliwe po uzupełnieniu w Formularzu Zapytania następujących danych Klienta:
1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer telefonu;
4) okoliczności związanych z Zapytaniem (np. opis problemu, sytuacja do weryfikacji, pytanie), mieszczących się w zakresie usług oferowanych przez Sprzedawcę.
9. Wysłanie Zapytania odbywa się w 4. krokach:
1) wybór terminu z kalendarza spośród dostępnych terminów Konsultacji;
2) wypełnienie Formularza Zapytania;
3) zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
4) kliknięcie pod Formularzem Zapytania przycisku „Wyślij”.
10. Formularz Zapytania nie może być wykorzystywany do korespondencji w zakresie spraw niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy, w tym w szczególności wysyłania ofert produktów lub usług, propozycji współpracy, skarg, wniosków i innych im podobnych. Korespondencja w tym zakresie kierowana z wykorzystaniem Formularza Zapytania będzie pozostawiana bez odpowiedzi i Klient nie otrzyma na nią odpowiedzi. Formularz zapytania nie może być także wykorzystywany do wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
11. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych od Klienta w Zapytaniu oraz w trakcie Konsultacji.
12. Sprzedawca oferuje możliwość podpisania umowy NDA. W przypadku chęci podpisania NDA, Klient powinien zaznaczyć odpowiedni checkbox w procesie wypełniania Formularza Zapytania.
13. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług dotyczących konsultacji w zakresie prowadzenia działalności e-commerce z należytą starannością oraz na podstawie najnowszej dostępnej wiedzy. Sprzedawca oraz osoba prowadząca konsultacje nie mają wpływu na sposób wykorzystania przekazanych informacji do prowadzenia działalności przez Klienta w określonych okolicznościach oraz uwarunkowaniach. Stąd Sprzedawca oraz osoba prowadząca konsultacje nie ponoszą odpowiedzialności za podjęcie przez Klienta, na podstawie konsultacji, określonych działań mających na celu prowadzenie działalności gospodarczej, oraz ze względu na obiektywne czynniki nie mogą zagwarantować osiągnięcia zakładanych rezultatów w każdej sytuacji.
14. Sprzedawca oferuje możliwość skorzystania z Bezpłatnej Konsultacji. Każda Bezpłatna Konsultacja trwa maksymalnie 45 minut, z zastrzeżeniem, że:
1) spóźnienie Klienta na umówione spotkanie nie wydłuża czasu Bezpłatnej Konsultacji o czas spóźnienia;
2) spóźnienie Sprzedawcy na umówione spotkanie wydłuża czas Bezpłatnej Konsultacji o czas spóźnienia;
3) brak obecności Klienta na umówionym spotkaniu traktowany będzie jako wykorzystanie Bezpłatnej Konsultacji, w związku z czym Sprzedawca może odmówić Klientowi świadczenia kolejnej Bezpłatnej Konsultacji w innym terminie;
4) w przypadku chęci skorzystania z Bezpłatnej Konsultacji Klienta, który
w przeszłości już z niej skorzystał. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Bezpłatnej Konsultacji;
5) w przypadku zapisania się Klienta lub innej osoby, która reprezentuje ten sam podmiot i firmę w tej samej lub podobnej sprawie, Sprzedawca ma prawo odmówić udzielenia zgody na Bezpłatną Konsultację.
15. Bezpłatna Konsultacja może dotyczyć wyłącznie tematów wskazanych w Zapytaniu oraz nie może wykraczać poza tematy związane z działalnością Sprzedawcy: zarządzanie projektem e-commerce, strategia firmy, marki, sprzedażowa, marketingowa i e-commerce, sprzedaż i marketing internetowy, wdrożenia systemów e-commerce, audyt sklepu. W przypadku, gdy zakres Zapytania będzie wykraczał poza zakres tematyczny wskazany w zdaniu poprzednim lub gdy Zapytanie będzie dotyczyć wiedzy ogólnej z danego obszaru tematycznego, Sprzedawca odrzuci takie Zapytanie a Bezpłatna Konsultacja nie będzie świadczona.
16. Bezpłatna Konsultacja odbywa się w oparciu o informacje przesłane przez Klienta
w Zapytaniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z przesłania nieprecyzyjnych informacji, braku informacji istotnych dla uzyskania odpowiedzi, nie gwarantuje rozwiązania problemu na podstawie przekazanych informacji ani spełnienia oczekiwań Klienta.
17. Po otrzymaniu Zapytania Sprzedawca analizuje treść Zapytania. Jeżeli narusza ono zasady Regulaminu, stwarza konflikt interesów lub ryzyko dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odrzucić Zapytanie i odmówić realizacji Bezpłatnej Konsultacji.
18. Bezpłatna Konsultacja może być świadczona w sposób wybrany przez Klienta:
1) Telefonicznie – połączenie do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski wykonuje Sprzedawca na własny koszt;
2) Online – za pośrednictwem komunikatora lub aplikacji do spotkań online wybranej przez Sprzedawcę. Klient nie ponosi kosztu korzystania
z aplikacji lub komunikatora poza opłatą za połączenie z Internetem. Sprzedawca przekaże Klientowi wszelkie dane niezbędne do wzięcia udziału w spotkaniu.
19. Liczba Bezpłatnych Konsultacji jest ograniczona, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Bezpłatnej Konsultacji bez podania przyczyny. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zakończenia świadczenia Bezpłatnej Konsultacji
w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
20. Klient może zrezygnować z Konsultacji, rezygnując z przesłania Zapytania lub po jego wysłaniu, informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
21. W przypadku Odpłatnych Konsultacji, czas jej trwania oraz cena są ustalane na podstawie cennika lub indywidualnie dla każdego Klienta.
22. Sprzedawca może odmówić wykonania Konsultacji, jeśli stwierdzi, że Klient podał fałszywe dane, podszywa się pod inną firmę lub osobę trzecią z wykorzystaniem jej danych, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.
23. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej z Konsultacją na zasadach wskazanych w § 6.


§4
Dokonywanie zakupów w Sklepie

 

1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po zalogowaniu na konto klienta (jeżeli taka funkcjonalność jest udostępniona w Sklepie) lub bez rejestracji.
2. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia
3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, klient ma możliwość wpisania go w koszyku lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności.
5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Zależnie od tego, jakie towary zostały zamówione, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa:
a) w przypadku usług – umowa o świadczenie usług,
b) w przypadku treści cyfrowych (np. e-book) – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
c) w przypadku usług cyfrowych (np. kurs online) – umowa o świadczenie usług cyfrowych.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

 

§5
Dostawa i płatności

 

1. Towar dostarczany jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku gdy Towar wymaga fizycznej wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać kilka oddzielnych przesyłek w ramach jednego zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
3. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, to ich elektroniczna wysyłka nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Towaru (np. przedsprzedaż). Wskazane powyżej terminy liczone są od dnia zaksięgowania przelewu na konto Sprzedawcy lub od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku płatności za pobraniem.
4. Dostęp do treści i usług cyfrowych, może być również udzielany cyklicznie – zgodnie z ich opisem.
5. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
8. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

 

§6
Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach Konsumenta.
2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
3. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji to: barbara@etatar.pl.
4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5. Jeżeli Towar będący usługą, treścią cyfrową lub usługą cyfrową jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową.
6. Jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.
7. Sprzedawca doprowadza usługę, treść cyfrową lub usługę cyfrową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia usługi, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
8. W określonych w ustawie o prawach Konsumenta przypadkach Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
9. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
13. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
14. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
15. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
16. Sprzedawca oświadcza, iż w związku z realizacją Usługi, nie może zagwarantować pozytywnych rezultatów ich stosowania w takim zakresie, w jakim ich osiągnięcie jest związane wyłącznie z działaniem Klienta i zależy od prawidłowego wdrożenia przedstawionych rozwiązań przez Klienta.
17. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
18. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują Konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.


§7
Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku zakupu treści cyfrowych, usług lub usług cyfrowych, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach Konsumenta,
14) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta.

 

§8
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości ceny zapłaconej za Towar lub Konsultację. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§9
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
1) możliwość założenia konta w Sklepie (w przypadku umożliwienia założenia konta na Stronie internetowej Sklepu),
2) możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
3) możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na Stronie Sklepu),
4) możliwość skorzystania z Formularza Zapytania.
3. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu klienta lub przesłać żądanie usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.
5. Na koncie klienta przechowywane są informacje dotyczące danych klienta i złożonych zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.
6. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
7. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się w momencie przejścia do pól Formularza wymagających uzupełnienia i nie wymaga rejestracji, zakładania Konta lub logowania. W przypadku skutecznego wypełnienia Formularza, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na Konsultacji w formie online bądź telefonicznej. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi, przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
8. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 30 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
10. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
11. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług.

 

§10
Opinie


1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać powiązane z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.
2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

 

§11
Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności.

 

§12
Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych Towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen Towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięciu sporu,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
8. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
9. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.


Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SERWISU

Miejscowość, dataImię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

Do
BARTADO Barbara Tatar
ul. Strefana Okrzei 14/39
20-128 Lublin

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu ……………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………

 …………………...............................
podpis konsumenta

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU SERWISU

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

 

Do
BARTADO Barbara Tatar
ul. Strefana Okrzei 14/39
20-128 Lublin

 


FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTUNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową. Wada polega na ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

• żądam doprowadzenia towaru lub usługi do zgodności z umową

W przypadkach określonych w przepisach:

• składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
• składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………....

 


…………………...............................
podpis konsumenta

 

 

 

back to top icon