close menu icon
Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Zgoda

Co to jest analiza biznesowa w e-commerce B2B?

Co to jest analiza biznesowa w e-commerce B2B?
subpage image

Analiza biznesowa to kluczowy etap w procesie przygotowania firmy do wdrożenia nowych strategii i technologii, takich jak e-commerce B2B. Jest to badanie i ocena działalności przedsiębiorstwa, które mają na celu zidentyfikowanie jego potrzeb, możliwości oraz potencjalnych zagrożeń.

 

W artykule przeczytasz o tym:

 

  1. Co to jest analiza biznesowa i na jakie pytanie odpowiada?
  2. Jaki jest cel przeprowadzenia analizy biznesowej i dlaczego trzeba ją wykonać przed projektem e-commerce?
  3. Jakie obszary zostają poddane analizie biznesowej?
  4. Co jest efektem/wynikiem analizy biznesowej?
  5. Ile trwa i kosztuje analiza biznesowa?
  6. Czym ryzykujesz, jeśli nie przeprowadzisz analizy biznesowej?
  7. Czym się różni analiza biznesowa od analizy przedwdrożeniowej?

 

[14 minut czytania]

 

Zaczynamy 👊

 

 

Co to jest analiza biznesowa i na jakie pytanie odpowiada?

 

 

Definicja analizy biznesowej

 

Analiza biznesowa polega na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania firmy, takich jak struktura organizacyjna, procesy operacyjne, zasoby ludzkie, finanse oraz rynek i konkurencja. Celem jest uzyskanie pełnego obrazu obecnej sytuacji firmy oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy lub dostosowania do nowych inwestycji. Analiza ta odpowiada na pytanie, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie e-commerce B2B. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznie zmieniających się rynków i rosnącej konkurencji.

 

Analiza biznesowa u dostawcy IT

 

W kontekście współpracy z dostawcami IT, pojęcie analizy biznesowej może być mylnie rozumiane. Kiedy dostawca IT mówi o analizie biznesowej, w 90% przypadków ma na myśli analizę przedwdrożeniową. Analiza przedwdrożeniowa zawiera opis przedmiotu projektu, kontekst biznesowy, cele projektu oraz opis procesów biznesowych. Stanowi to jednak tylko około 10% całego dokumentu.

 

Założenia analizy biznesowej

 

Analiza biznesowa nie jest częścią analizy przedwdrożeniowej. Skupia się ona na szerszym kontekście funkcjonowania firmy, a nie tylko na aspekcie technicznym wdrożenia systemu. Jest to kompleksowe badanie, które pomaga firmom zrozumieć, jakie są ich rzeczywiste potrzeby, jakie procesy należy zoptymalizować i jakie strategiczne decyzje należy podjąć, aby wdrożenie e-commerce B2B było sukcesem.

 

Analiza biznesowa dostarcza cennych informacji, które mogą wpływać na decyzje strategiczne, takie jak wybór odpowiednich narzędzi technologicznych, identyfikacja kluczowych rynków i segmentów klientów oraz optymalizacja procesów operacyjnych. Dzięki temu, firmy mogą lepiej przygotować się do wdrożenia nowych technologii, minimalizując ryzyko niepowodzeń i maksymalizując korzyści płynące z digitalizacji.

 

W praktyce, analiza biznesowa jest niezbędna dla firm, które chcą z sukcesem przejść przez transformację cyfrową. Pozwala ona na pełne zrozumienie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, identyfikację mocnych i słabych stron oraz opracowanie strategii, która będzie odpowiedzią na wyzwania rynku. Bez niej, firmy ryzykują nieprzygotowanie na zmiany, co może prowadzić do problemów operacyjnych i finansowych.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, analiza biznesowa to fundament, na którym opiera się skuteczne wdrożenie e-commerce B2B. Jest to kompleksowy proces, który dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania świadomych decyzji i przygotowania firmy na przyszłe wyzwania. Współpraca z dostawcami IT powinna uwzględniać pełne zrozumienie tego procesu, aby zapewnić, że wdrożenie technologii będzie odpowiadało rzeczywistym potrzebom i celom biznesowym przedsiębiorstwa.

 

 

Jaki jest cel przeprowadzenia analizy biznesowej i dlaczego trzeba ją wykonać przed projektem e-commerce?

 

 

Przeprowadzenie analizy biznesowej przed wdrożeniem projektu e-commerce jest kluczowym krokiem, który pozwala firmie na pełne przygotowanie się do nowych wyzwań i maksymalizację korzyści płynących z digitalizacji. Celem takiej analizy jest nie tylko zrozumienie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, ale także planowanie przyszłych działań, które będą zgodne z ogólnymi celami biznesowymi firmy.

 

Identyfikacja celów biznesowych

 

Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu analizy biznesowej jest dokładne określenie celów biznesowych firmy oraz celu dla projektu e-commerce B2B. Firma musi jasno zdefiniować, co chce osiągnąć dzięki wdrożeniu e-commerce. Czy celem jest zwiększenie sprzedaży, poprawa obsługi klienta, ekspansja na nowe rynki, czy może poprawa efektywności operacyjnej? Określenie tych celów pozwala na lepsze dopasowanie strategii e-commerce do ogólnych celów firmy.

 

Dopasowanie strategii e-commerce do celów biznesowych i pozostałej działalności firmy jest kluczowe. Na przykład, firma, która prowadzi sprzedaż dużych projektów inwestycyjnych przez przedstawicieli handlowych (sprzedaż konsultacyjna), może przenieść sprzedaż transakcyjną do platformy online. W ten sposób, bardziej skomplikowane i wymagające indywidualnego podejścia projekty będą nadal obsługiwane przez doświadczonych handlowców, podczas gdy prostsze transakcje będą realizowane efektywnie przez system e-commerce. W taki sposób optymalizuje się ROI w zespole sprzedażowym.

 

Zrozumienie rynku i konkurencji

 

Analiza biznesowa obejmuje również dokładne zrozumienie rynku i konkurencji. Przeprowadzenie analizy segmentacji rynku pozwala na identyfikację kluczowych grup docelowych, co umożliwia bardziej precyzyjne kierowanie działań marketingowych i sprzedażowych. Analiza PESTEL (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i prawne) pomaga zrozumieć makro otoczenie, w którym firma działa, co jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji strategicznych.

 

Ocena konkurencji i analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) pozwala na określenie miejsca firmy wśród konkurencji oraz na identyfikację elementów, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną. E-commerce B2B może być znaczącym elementem konkurencyjności, pozwalającym firmie na szybkie reagowanie na potrzeby rynku, oferowanie lepszych cen i warunków, a także na automatyzację wielu procesów, co z kolei może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych.

 

Optymalizacja procesów

 

Jednym z głównych celów analizy biznesowej jest identyfikacja i usprawnienie kluczowych procesów biznesowych. Przed wdrożeniem e-commerce B2B, firma musi dokładnie przeanalizować swoje obecne procesy i zidentyfikować te, które mogą być zoptymalizowane lub zautomatyzowane. Przygotowanie procesów na wdrożenie e-commerce obejmuje zarówno techniczne aspekty integracji systemów, jak i organizacyjne zmiany, które mogą być konieczne, aby dostosować firmę do nowego modelu operacyjnego.

 

Minimalizacja ryzyka

 

Kolejnym istotnym aspektem analizy biznesowej jest minimalizacja ryzyka związanego z wdrożeniem projektu e-commerce. Przeprowadzenie analizy pozwala na wykrycie potencjalnych zagrożeń i problemów przed rozpoczęciem projektu. Na przykład, jednym z możliwych ryzyk jest brak akceptacji pracowników dla zmiany. Pracownicy mogą obawiać się utraty pracy, trudności z przystosowaniem się do nowej technologii, czy problemów z wydolnością firmy w związku ze skalowaniem sprzedaży.

 

Aby zminimalizować te ryzyka, firma powinna przygotować plan działania i dostosowania się przed rozpoczęciem projektu e-commerce. Plan ten może obejmować szkolenia dla pracowników, komunikację korzyści związanych z wdrożeniem e-commerce oraz strategie zarządzania zmianą, które pomogą w płynnej adaptacji do nowych warunków.

 

 

Jakie obszary zostają poddane analizie biznesowej?

 

 

Analiza biznesowa obejmuje kilka kluczowych obszarów: strategiczny, operacyjny oraz infrastrukturalny. Każdy z tych obszarów odgrywa istotną rolę w zapewnieniu sukcesu wdrożenia e-commerce B2B.

 

Obszar strategiczny

 

W obszarze strategicznym analizujemy, jaką strategię realizuje firma i jaką rolę w tej strategii odegra e-commerce B2B. Kluczowe jest zrozumienie, czy firma posiada jasno zdefiniowaną strategię sprzedaży zarówno dla kanału offline (sprzedaż tradycyjna), jak i online oraz jak te kanały na siebie oddziałują i wpływają. Strategia sprzedaży online powinna być spójna z ogólną strategią biznesową firmy, a jednocześnie elastyczna, aby móc szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

 

Kolejnym ważnym elementem analizy strategicznej jest ocena, czy firma posiada strategię cross- i up-sellingu, oraz jak zamierza ją realizować online. Skuteczne strategie cross- i up-sellingu mogą znacznie zwiększyć przychody firmy, dlatego istotne jest, aby były one odpowiednio zaplanowane i wdrożone w sprzedaży online.

 

Analiza obejmuje również strategię marketingową firmy dla kanałów offline i online. Ważne jest, aby działania marketingowe były skoordynowane i wzajemnie się uzupełniały. Firma musi ocenić, czy posiada odpowiednie kompetencje pracowników do działań digitalowych i marketingowych. Jeśli nie, konieczne może być zatrudnienie nowych pracowników lub przeprowadzenie szkoleń dla obecnego zespołu.

 

W obszarze strategicznym nie można zapomnieć o analizie konkurencji. Ważne jest zrozumienie, w jaki sposób działa konkurencja, czy prowadzą już sprzedaż przez Internet i co ich wyróżnia na rynku. Porównanie działań konkurencji z własną strategią firmy pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron oraz na wypracowanie unikalnych przewag konkurencyjnych.

 

Obszar operacyjny

 

W obszarze operacyjnym analiza koncentruje się na strukturze organizacyjnej i zarządzaniu. Ważne jest, aby firma miała jasno zdefiniowaną strukturę organizacyjną, która będzie wspierać nowe kanały sprzedaży. Ocena zasobów ludzkich i kompetencji zespołu pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych braków i zaplanowanie działań mających na celu ich uzupełnienie.

 

Przegląd procesów operacyjnych i ocena ich gotowości do uruchomienia nowego kanału sprzedaży to kolejny kluczowy element. Firma musi upewnić się, że jej procesy są wystarczająco elastyczne i zautomatyzowane, aby wspierać e-commerce B2B. Może to obejmować optymalizację procesów zamówień, zarządzania magazynem, logistyki i obsługi klienta.

 

Obszar infrastrukturalny

 

W obszarze infrastrukturalnym analiza skupia się na ocenie infrastruktury IT i posiadanych systemów. Oceniane jest to, czy obecna infrastruktura jest wystarczająco wydajna i bezpieczna, aby obsługiwać nowe kanały sprzedaży. Identyfikacja potrzeb technologicznych dla wdrożenia e-commerce B2B obejmuje ocenę, jakie nowe systemy i narzędzia będą potrzebne, aby wspierać działalność online.

 

Może to obejmować integrację systemów zarządzania treścią (CMS), systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemów zarządzania produktami (PIM) oraz innych technologii, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania platformy e-commerce. Ocenić należy również, czy w firmie są odpowiednie zasoby IT do zarządzania i utrzymania nowej infrastruktury.

 

Podsumowanie

 

Przeprowadzenie analizy biznesowej w tych trzech kluczowych obszarach – strategicznym, operacyjnym i infrastrukturalnym – pozwala firmie na pełne zrozumienie jej bieżącej sytuacji oraz na przygotowanie się do wdrożenia e-commerce B2B. Analiza ta umożliwia identyfikację potencjalnych problemów i zagrożeń, optymalizację procesów oraz zapewnienie, że przyjęta strategia okaże się skuteczna.

 

 

Co jest efektem/wynikiem analizy biznesowej?

 

 

Przeprowadzenie analizy biznesowej przed wdrożeniem e-commerce B2B dostarcza cennych informacji i wytycznych, które pomagają firmie skutecznie przejść przez proces digitalizacji. Wyniki analizy są kompleksowe i obejmują różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Główne efekty takiej analizy to rekomendacje, diagnoza gotowości firmy na e-commerce B2B oraz szczegółowy plan działań.

 

Rekomendacje

 

Jednym z najważniejszych wyników analizy biznesowej są rekomendacje. Po każdym miesiącu analizy firma otrzymuje raport z diagnozą sytuacji i rekomendacjami zmian dotyczącymi analizowanego w danym okresie obszaru. Raporty te są kluczowe dla zrozumienia bieżącej sytuacji firmy i wytyczenia ścieżki do poprawy i optymalizacji procesów. Dzięki nim firma może podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych danych i analizach.

 

W trakcie analizy często przeprowadzane jest ankietowanie pracowników i klientów. Ankiety te dostarczają wartościowych danych i wniosków, które pomagają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania obu grup. Opinie pracowników mogą ujawnić wewnętrzne problemy i bariery, które mogą utrudniać wdrożenie e-commerce, natomiast opinie klientów pomagają zrozumieć, jakie funkcjonalności i usługi są dla nich najważniejsze.

 

Dodatkowo, w trakcie analizy pracownicy firmy wykonują różne zadania, które pozwalają ocenić sytuację firmy. Dzięki temu zyskuje się wgląd w obecne funkcjonowanie firmy, co umożliwia dokładne zidentyfikowanie mocnych i słabych stron procesów, strategii i operacji. To z kolei pozwala na precyzyjne określenie, które obszary wymagają poprawy i jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy.

 

Diagnoza, czy Twoja firma jest gotowa na e-commerce B2B

 

Końcowym efektem analizy biznesowej jest kompleksowa diagnoza i odpowiedź na kluczowe pytanie, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie e-commerce B2B. W ostatnim dokumencie, który otrzymujesz, znajduje się szczegółowa ocena i odpowiedź na to kluczowe pytanie, poparte argumentacją i dowodami z przeprowadzonych analiz. Diagnoza ta obejmuje ocenę różnych aspektów działalności firmy, takich jak strategia, procesy, zasoby ludzkie, infrastruktura IT i wiele innych.

 

Plan działania

 

Oprócz samej diagnozy, firma otrzymuje również zalecenia oraz plan i harmonogram działań w projekcie e-commerce. Zalecenia te są oparte na wynikach analizy i dostosowane do specyficznych potrzeb i celów firmy. Plan działania zawiera konkretne kroki, które należy podjąć, aby przygotować firmę do wdrożenia e-commerce B2B, a harmonogram pomaga w organizacji i zarządzaniu czasem oraz zasobami podczas realizacji projektu.

 

Efektem przeprowadzenia analizy biznesowej jest nie tylko szczegółowa diagnoza gotowości firmy na wdrożenie e-commerce B2B, ale także zestaw rekomendacji i planów, które stanowią fundament dla skutecznej transformacji cyfrowej. Dzięki tym informacjom firma może lepiej przygotować się na wyzwania związane z e-commerce, minimalizując ryzyko i maksymalizując szanse na sukces. Analiza biznesowa daje firmie narzędzia i wiedzę, które są niezbędne do podejmowania świadomych, strategicznych decyzji, prowadzących do długoterminowego wzrostu i rozwoju.

 

 

Ile trwa i kosztuje analiza biznesowa?

 

 

Analiza biznesowa jest procesem wymagającym czasu i zasobów, ale jej przeprowadzenie jest niezbędne dla skutecznego wdrożenia e-commerce B2B. Czas trwania i koszty analizy są kluczowymi czynnikami, które należy uwzględnić przy planowaniu tego typu przedsięwzięcia.

 

Czas trwania

 

Analiza biznesowa trwa zazwyczaj 3 miesiące. Jest to okres potrzebny na przeprowadzenie kompleksowej oceny firmy, który obejmuje spotkania, przeprowadzenie ankiet, wywiadów oraz analizę dokumentów. Ten czas jest szczególnie istotny dla klienta, który musi przygotować odpowiedzi na liczne pytania. W praktyce, wiele z tych pytań wymaga czasu na zebranie odpowiednich informacji i danych.

 

Czas trwania analizy może być jednak różny i zależy od kilku czynników. Jeśli uzgodniony zostanie inny, nietypowy zakres analizy, czas może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wielkość firmy również ma znaczenie – większe przedsiębiorstwa z licznymi działami i pracownikami, a także te działające w wielu branżach, wymagają więcej czasu na przeprowadzenie pełnej analizy. Przykładowo, firma prowadząca sprzedaż do 12 różnych branż będzie wymagała bardziej szczegółowej i dłuższej analizy niż firma działająca w 2 branżach.

 

Czas trwania analizy jest zawsze określany na początku współpracy i dostosowywany do celów oraz zakresu, jaki zostanie uzgodniony z klientem. To zapewnia jasność i pozwala na lepsze zarządzanie oczekiwaniami obu stron.

 

Koszty

 

Koszt analizy biznesowej jest zazwyczaj zgodny z rynkowymi cenami audytów biznesowych. Na jego wysokość wpływają takie czynniki, jak zakres obszarów do analizy oraz czas jej wykonania. Koszt jest zawsze ustalany przed rozpoczęciem prac, aby klient miał pełną świadomość poziomu wydatków, jakie będzie musiał ponieść.

 

Koszt analizy może wzrosnąć, jeśli z przyczyn niezależnych od konsultanta/doradcy, takich jak opóźnienia w dostarczeniu niezbędnych informacji przez klienta, czas realizacji projektu się wydłuży. W takich sytuacjach klient musi być świadomy, że ponadwymiarowy czas pracy konsultanta wiąże się z dodatkowymi kosztami. Umowa współpracy, którą zawieram ma charakter równoważny, co oznacza, że zarówno chroni, jak i zobowiązuje obie strony na równych zasadach.

 

 

Czym ryzykujesz, jeśli nie przeprowadzisz analizy biznesowej?

 

 

Przeprowadzenie analizy biznesowej przed wdrożeniem projektu e-commerce B2B jest kluczowym krokiem, który może znacząco wpłynąć na sukces lub porażkę przedsięwzięcia. Brak takiej analizy niesie ze sobą szereg ryzyk, które mogą zagrozić strategicznym, operacyjnym, finansowym i rynkowym aspektom działalności firmy. Poniżej przedstawiam główne ryzyka związane z pominięciem analizy biznesowej.

 

Ryzyko strategiczne

 

Jednym z najpoważniejszych ryzyk jest podejmowanie nieoptymalnych decyzji strategicznych. Bez analizy biznesowej firma może nie mieć pełnego obrazu swojej sytuacji, co prowadzi do decyzji, które nie są oparte na rzetelnych danych i analizach. Skutkiem tego mogą być działania, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub nawet przynoszą straty.

 

Brak spójności między celami biznesowymi a realizacją projektu e-commerce to kolejne poważne ryzyko. Analiza biznesowa pozwala na zidentyfikowanie i dopasowanie strategii e-commerce do ogólnych celów firmy. Bez tego firma może realizować projekt, który nie jest zgodny z jej długoterminowymi celami, co prowadzi do niespójności i chaosu w działaniach.

 

Ryzyko operacyjne

 

W kontekście operacyjnym brak analizy biznesowej może prowadzić do problemów z integracją nowych technologii. Bez dokładnej analizy, firma może nie być świadoma swoich potrzeb technologicznych i napotkać trudności podczas wdrażania nowych systemów. Problemy te mogą obejmować niekompatybilność z istniejącymi systemami, braki w infrastrukturze IT, a także trudności w przeszkoleniu pracowników do obsługi nowych narzędzi.

 

Niewydolność procesów biznesowych i operacyjnych to kolejne ryzyko związane z pominięciem analizy. Firma może nie być przygotowana na zmiany, które wiążą się z wdrożeniem e-commerce, co prowadzi do zakłóceń w codziennych operacjach, spadku efektywności i wzrostu kosztów operacyjnych.

 

Ryzyko finansowe

 

Brak analizy biznesowej zwiększa ryzyko przekroczenia budżetu projektu. Bez szczegółowego planu i identyfikacji wszystkich kosztów, firma może napotkać nieprzewidziane wydatki, które przekroczą założony budżet. To może prowadzić do konieczności pozyskiwania dodatkowych funduszy lub cięć w innych obszarach działalności, co z kolei wpływa na stabilność finansową firmy.

 

Niezrealizowanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji lub mocne odsunięcie go w czasie są kolejnym ryzykiem. Bez dokładnej analizy firma może nie mieć realistycznych prognoz dotyczących zwrotów z inwestycji w e-commerce. W efekcie, inwestycja może nie przynieść oczekiwanych korzyści finansowych, a jej zwrot może być odsunięty w czasie, co negatywnie wpłynie na płynność finansową firmy.

 

Ryzyko rynkowe

 

Analiza biznesowa pozwala na zrozumienie rynku i potrzeb klientów. Bez niej firma może nie dostosować swojej oferty do oczekiwań rynku, co prowadzi do niskiego zainteresowania ze strony klientów. Brak zaangażowania klientów w korzystanie z platformy sprzedażowej online i kupowanie to poważne ryzyko, które może skutkować niską sprzedażą i brakiem realizacji celów biznesowych związanych z e-commerce.

 

Pominięcie analizy biznesowej przed wdrożeniem projektu e-commerce B2B niesie ze sobą liczne ryzyka, które mogą poważnie zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Ryzyka strategiczne, operacyjne, finansowe i rynkowe mogą prowadzić do nieoptymalnych decyzji, problemów z integracją technologii, przekroczenia budżetu, niewydolności procesów oraz braku zaangażowania klientów. Dlatego przeprowadzenie analizy biznesowej jest niezbędne dla zapewnienia, że firma jest dobrze przygotowana na nadchodzące zmiany i że wdrożenie e-commerce będzie sukcesem.

 

 

Czym się różni analiza biznesowa od analizy przedwdrożeniowej?

 

 

Wdrożenie e-commerce B2B to złożony proces, który wymaga dokładnego przygotowania. Dwa ważne etapy tego przygotowania to analiza biznesowa i analiza przedwdrożeniowa. Choć oba te procesy są ze sobą powiązane, mają różne cele, zakresy, metodyki, efekty oraz wymagania dotyczące zaangażowania zasobów.

 

Cel analizy

 

Analiza biznesowa ma na celu zrozumienie ogólnych potrzeb biznesowych firmy, określenie strategii i celów, a także identyfikację rynków i segmentów klientów. Jest to proces szeroko zakrojony, który skupia się na strategicznych aspektach działalności firmy. Dzięki analizie biznesowej firma może ustalić, jakie są jej długoterminowe cele i jakie kroki należy podjąć, aby je osiągnąć.

 

Celem analizy przedwdrożeniowej jest identyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu e-commerce B2B, który ma zostać wdrożony oraz sposobu integracji nowych systemów z obecną infrastrukturą wykorzystywaną w firmie.

 

Zakres analizy

 

Zakres analizy biznesowej jest szeroki i obejmuje różne aspekty działalności firmy, takie jak rynek, konkurencja, procesy biznesowe, finanse oraz zasoby ludzkie. Analiza ta pozwala na kompleksowe zrozumienie sytuacji firmy i jej otoczenia rynkowego. Dzięki temu można lepiej przygotować strategię e-commerce, która będzie spójna z ogólnymi celami biznesowymi firmy.

 

Analiza przedwdrożeniowa ma bardziej ograniczony zakres, skoncentrowany na specyficznych potrzebach wdrożenia systemu e-commerce. Obejmuje ona takie elementy jak integracja z istniejącymi systemami, infrastruktura IT, specyfikacje techniczne oraz szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Skupia się na technicznych aspektach, które są niezbędne do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu.

 

Metodyka

 

Metodyka stosowana w analizie biznesowej różni się od tej stosowanej w analizie przedwdrożeniowej. Analiza biznesowa wykorzystuje takie metody jak analiza SWOT, analiza PESTEL, badania rynkowe oraz mapowanie procesów. Te metody pozwalają na dokładne zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działalność firmy.

 

W analizie przedwdrożeniowej używa się takich metod jak analiza wymagań, modelowanie procesów, prototypowanie, testy funkcjonalne i niefunkcjonalne, przypadki użycia. Te metody skupiają się na dokładnym zdefiniowaniu wymagań systemu, który ma zostać wdrożony oraz na zapewnieniu, że system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.

 

Efekty

 

Efektem analizy biznesowej są diagnoza obecnej sytuacji w firmie, rekomendacje w zakresie przygotowania do projektu e-commerce oraz plan działania. Diagnoza zwraca uwagę na elementy ryzyka, rekomendacje wskazują, co konkretnie należy zrobić w kontekście gotowości na zmiany a plan działania pokazuje to w przestrzeni czasowej.

 

Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest dokumentacja wymagań systemowych, specyfikacje techniczne, mapa integracji oraz architektura środowiska e-commerce. Ten dokument jest kluczowy dla dalszych etapów wdrożenia, ponieważ zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak system powinien działać i jakie są jego techniczne wymagania.

 

Obie analizy są niezbędne dla zapewnienia sukcesu wdrożenia e-commerce B2B i powinny być przeprowadzone z należytą starannością. Bez dokładnej analizy biznesowej firma ryzykuje, że wdrożenie systemu e-commerce nie będzie odpowiednio zintegrowane z jej ogólną strategią, co może prowadzić do braku spójności i nieefektywności. Z kolei brak analizy przedwdrożeniowej może skutkować problemami technicznymi, które mogą opóźnić lub nawet uniemożliwić wdrożenie systemu.

 

 

Podsumowanie

 

Analiza biznesowa jest kluczowym elementem przygotowań do wdrożenia e-commerce B2B. Odpowiada na główne pytanie, które zadaje sobie wiele firm: „Czy moja firma jest gotowa na e-commerce B2B?”. Analiza biznesowa obejmuje szeroki zakres działań, od strategii, przez operacje, po infrastrukturę IT, co pozwala na dokładne zrozumienie i przygotowanie firmy do nowych wyzwań. W wyniku analizy firma otrzymuje rekomendacje, diagnozę gotowości do wdrożenia e-commerce oraz plan działania. Analiza biznesowa trwa zazwyczaj 3 miesiące a jej koszt zależy od zakresu i czasu realizacji. Analiza biznesowa różni się od przedwdrożeniowej, ale obie są niezbędne dla sukcesu wdrożenia e-commerce B2B.

Wszystkie artykuły

Tagi

back to top icon